Op weg naar 2050 2018-02-26T11:56:18+00:00

Op weg naar 2050, toekomst van uw branche

Het nieuwe adverteren is profileren!

 

Op Weg Naar 2050 is een uitgeefformule van Geen Blad voor de Mond. De formule draait om kennis delen binnen een branche vanuit je eigen vakgebied. Met andere woorden, in elke uitgave wordt een andere branche centraal gesteld en wordt aan experts een podium geboden om hun visie te geven op de ontwikkelingen die zij in de komende decennia verwachten binnen hun vakgebied.

Nadenken over hoe uw werkveld en uw branche er in 2050 uitzien, vraagt om een creatieve, innovatiegedreven en visionaire gedachtegang. Welke facetten zijn levensbestendig en duurzaam en hoe verhoudt de veranderende behoeftevraag zich ten opzichte van de (gestuurde) invloed vanuit productinnovatie, wet- en regelgeving, internationalisering, digitalisering en energiebesparing?

Om economische groei te waarborgen, stimuleert de overheid innovatie via subsidies en veranderende eisen en normen. Daarnaast zorgen concurrentie, uitvinders en de veranderende klantvraag voor een motivatie tot (commerciële) innovatie. Productinnovatie is on going in elke branche en heeft directe invloed op de veranderingen die de branche ondergaat in de nabije en verre toekomst.
Door de continue verandering in samenleving, economie en politiek, zijn de nationale en Europese wet- en regelgeving onderhevig aan vernieuwing. Die vernieuwing vormt een sturende factor in de beleidsbepalingen van elke branche.
Internationalisering gaat zorgen voor schaalvergroting en snellere kennisdeling. De kennisdeling moet zorgen voor groei van de markt, economie en productinnovatie. Door de schaalvergroting moeten bedrijven en branches zich commercieel zich nog meer toespitsen op het creëren van toegevoegde waarde. Daarnaast eist internationalisering ook verandering in organisatorische, fiscale, juridische en bancaire zaken.
Digitalisering beïnvloedt niet alleen economische ontwikkelingen, maar leidt ook tot nieuwe manieren van denken, leren, werken en
ondernemen. Naast digitalisering van gedrukte media, heeft vooral de onstuitbare opmars van het internet diep ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen. Het wereldwijde web maakt markten transparant en zorgt voor nieuwe concurrentieverhoudingen. Supersnel internet gaat ook bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot, doordat er nieuwe diensten ontstaan waar minder energieverbruik voor nodig is.
Duurzaam staat als begrip niet alleen in relatie tot ‘energiebesparing’ maar gaat over het langere termijn karakter van een product, dienst of filosofie. Het benoemen van duurzaamheid als pijler binnen ‘Op weg naar 2050’ is geen toevalligheid. Nederland conformeert zich aan de EU-doelstelling om in het jaar 2050 in een CO2-neutrale economie te leven. Om dat te bereiken moeten we per direct aansporen tot grootschalige systeemveranderingen. Een tussenstap in 2020 (en 2023) moet uitwijzen of we op koers liggen op weg naar de doelstelling voor 2050.
Op weg naar 2050 by Geen Blad voor de Mond

Eerstvolgende edities

 

Marketing & Communicatie
In maart 2018 verschijnt de vijfde editie
van Marketing & Communicatie op weg
naar 2050 (ook wel ‘MC2050’), die in het
teken staat van ‘events’. Alle edities van
MC2050 zijn ook uitgegeven als
online magazines, zie
mc2050.geenbladvoordemond.nl.

Wil je meer informatie?
Marjolein Steinhage, 06 21 533 188
marjolein@geenbladvoordemond.nl

Het nieuwe adverteren

Het begrip ‘het nieuwe adverteren’ is door Geen Blad voor de Mond geïntroduceerd voor de formule ‘Op Weg Naar 2050’. In een snelle vertaling, betekent het begrip in feite dat er betaalde content wordt geplaatst zonder dat de content een wervend karakter heeft.

Bij het nieuwe adverteren mag de lezer expliciet niet vermoeid worden met een advertorial of een verkooppraatje. De content moet vanuit een objectieve insteek geschreven zijn. Binnen de formule van Op Weg Naar 2050, wordt het nieuwe adverteren ingevuld vanuit de gedachte om een marktleider, koploper of expert aan het woord te laten over zíjn visie op de te verwachten ontwikkelingen binnen zíjn expertisegebied. Daarmee is de formule een fraai podium voor het verspreiden van zijn professionele toekomstbeeld bij zijn commerciële doelgroep; de betaalde content geldt derhalve als een ultieme profileringsmogelijkheid.

Edities

Overzicht van zowel de reeds verschenen edities als de binnenkort te verwachten varianten.

Met ‘Architectuur op weg naar 2050’ verscheen in 2012 de eerste editie van de nieuwe bladformule ‘Op Weg Naar 2050’. De titel van de formule verraadt dat dit nieuwe magazine ingaat op de toekomst. Er wordt nauwgezet gekeken naar de route die de komende decennia moet worden afgelegd, tot het jaartal 2050 wordt bereikt. Kopstukken en experts uit de sector plaatsen een stip op de horizon en schetsen daarmee een toekomstperspectief voor de gehele branche en aangrenzende sectoren. Revolutionaire ideeën vragen soms om drastische (beleids)veranderingen, wetswijzigingen en een andere manier van denken. Ideeën van vandaag dagen ons uit om na te denken over de keuzes van morgen, onze bedrijfsvoering en de ontwikkeling van een branche als geheel. Ze inspireren tot innovaties die de markt voorgoed veranderen.

Op Weg Naar 2050 behandelt elke editie een andere branche. Voor de aftrap is de keuze gevallen op Architectuur, waarbij ook aanverwante subbranches uit de bouwsector aan bod komen middels interviews met commerciële marktpartijen. Binnen de bouwsector is het jaartal 2050 geen onbekende mijlpaal. Met een tussenstap in 2020, zijn veel duurzaamheidsdoelstellingen geënt op een eindresultaat in 2050. Denk aan de energieneutrale woningvoorraad en een CO2-arme economie.

Het voortgezet onderwijs ziet er in het jaar 2050 heel anders uit. De verwachte ontwikkelingen zullen veranderingen teweegbrengen op de manier van lesgeven, op leermiddelen en op klassikale settings. Bovendien zal door de voortschrijdende professionalisering van onderwijsorganisaties ook de rol van bestuurders en docenten veranderen. Experts buigen zich hierover en geven hun visie op de verwachte ontwikkelingen binnen hun expertisegebied in de onderwijssector. Het verschil tussen het hedendaagse onderwijs en een lesdag uit 2050 wordt gevoed door de continue veranderingen in de markt. Enerzijds zijn de productinnovaties en de digitalisering van grote invloed, anderzijds zorgen de weten regelgeving, de nieuwe leermethodieken en de veranderende behoeftevraag vanuit leerlingen èn arbeidsmarkt voor hervormingen.

Binnen het medialandschap hebben in een paar jaar tijd de zogeheten ‘nieuwe media’ een enorme vlucht genomen. Ook dat heeft invloed op de toekomst van het voortgezet onderwijs (vo). Onderhavige uitgave is een voorbeeld van die ontwikkeling. Voortgezet Onderwijs op weg naar 2050 is verschenen in 2013. De editie is te bekijken in gedrukte vorm, op internet en via tabletmedia. De tabletversie betreft een verrijkte editie van de uitgave, met extra beelden, video’s en online verwijzingen. Daarom zeer de moeite waard om deze ‘app’ te downloaden. Gratis. Het tabletmagazine draait op alle drie tabletbesturingssystemen, een unicum in Nederland!.

De uitgave ‘Marketing & Communicatie op weg naar 2050′ verschijnt 1 tot 2 keer per jaar. Het magazine bereikt alle eindverantwoordelijke managers binnen een marketing- of communicatiefunctie, in heel Nederland van alle bedrijven en organisaties. En elke ontvanger, krijgt z’n eigen magazine! Gepersonaliseerd met gegevens van de ontvanger. Daardoor trekt het direct de aandacht van de ontvanger en krijgt het sneller een bewaarfunctie. Bovendien wordt het daardoor snel op social media gedeeld, hetgeen extra bekendheid oplevert. Social media wordt ook ingezet om het online magazine te promoten, want naast print wordt elke editie ook als digitaal magazine verspreid. De inhoud van het magazine is tot stand gekomen door koplopers en experts binnen de marketingcommunicatiebranche te vragen om hun visie te vertellen over de te verwachten veranderingen in hun branche in de komende decennia. Nieuwsgierig? Bekijk het online magazine: mc2050.geenbladvoordemond.nl
.

OWNVO